سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه کلاته سیفری – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
فریدون تندنویس – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین رابطهی بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و روسای اداره کل تربیت بدنی استان تهران بود. به علت محدود بودن جامعه تحقیق؛ نمونه برابر با جامعه ) ۰/۹۵۵ n= ( در نظر گرفته پرسشنامه کارآفرینی سازمانی ) ۵۰۷ α= ( استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کلوموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن دادهها و برای تعیین ارتباط از آزمون – ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد ) ۵۰ p< 5/771 ، r= 5/ (. همچنین در میان مولفههای کار آفرینی سازمانی ساختار ) ۷۷۷ r= ،) اهداف و استراتژی ) ۱۷۵ r= 5/ (، حمایت مدیریت ) ۱۳۱ r= 5/ ( و سیستم پاداش و تشویق ) ۱۰۸ r= ( با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری را نشان دادند ) ۵۰ p< ( ؛ اما بین سیستم آموزش و اطلاعات و فرهنگ سازمانی ارتباط معنیداری مشاهده نشد ) ۵۰ P (. متغیرهای فرهنگ سازمانی )ماموریت ، مشتری مداری ، ارزش های بنیادین( می توانند کارآفرینی سازمانی را پیشگویی نمایند. بطور کلی نتایج نشان داد که رشد ویژگی های فرهنگسازمانی، ساختار سازمان را منعطف می کند، اهداف را در راستای ماموریت قرار می دهد ، حمایت مدیریت ازکارکنان نوآور و ریسک پذیر را تقویت می کند و سیستم پاداش و تشویق مناسب را بنا می نهد تا به کارآفرینان بها دهد.