سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید مهنا – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
ویدا فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطهی بین سلامت سازمانی و رفتار شهروندی با ملاحظه ی نقشمیانجی متغیرهای دموگرافیک می باشد. روش مورد استفاده سرشماری می باشد. برای تحلیل داده هااز آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t مستقل استفاده شده است. یافته هانشان داد که متغیرهای دموگرافیک با رفتار شهروندی رابطهی معناداری ندارند، همچنین، بین سلامتسازمانی با رفتار شهروندی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایح گویای این است که برای تقویت رفتارشهروندی باید یک برنامه منسجم داشت، کارکنان سازمان را مورد حمایت قرار داد و سلامت سازمانیرا در سایه عدالت محوری بالا برد.