سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا ایرانپورمبارکه – استادمدعو دانشگاه پیام نورمبارکه
سکینه حیدری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

روانشناسی مثبت یک جنبش نوظهور درحیطه روانشناسی معاصر است که برنیاز به فهم جنبه های مثبت تجربه های انسانی تاکید دارد جوزف و لیندلی ۲۰۰۶ خانواده از نظر تکوین شخصیت و پرورش آن درفرزندان و از نظر سازگاری بعدی فردی با جامعه دارای اثرا وسیعی می باشد سبک هیا فرزند پروری را منظومه ای از نگرش ها نحوه برقراری ارتباط و روش نگهداری فرزندو همچنین جو عاطفی حاکم برفضای والدین تعریف می کنند و نوع سبک فرزند پروری که والدین از خود نشان میدهند بررشد فرزند تاثیر بسیاری می گذارد بورن استین ۲۰۰۸ از سوی دیگر محرومیت از رشد وتکامل اجتماعی باعث انزوای انسان و عدم پرورش استعدادهای وی و درنتیجه به مخاطره افتادن سلامت روان او می گردد هوگان لیندن ونجاریان ۲۰۰۲ امروزه نیز انسان با آگاهی و بینش به این یقین رسیده است که بدون معنویت به پوچی و درماندگی خواهد رسید بررسی های انجام شده درزمینه مذهب و سلامت نشان داده اند که دست کم برخی از انواع رفتارهای مذهبی با افزایش سطح سلامت و جسمی ارتباط دارند.