سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد عالم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروج
لیلا عظیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد جدیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروج

چکیده:

این پژ<هش به منظور بررسی رابطه ی بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارخانجات شرکت نساجی شهرستان بروجرد، انجام گرفته است تعداد پرسن شرکت ۷۲۲ نفر است که فقط بین اشخاص دیپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شد و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد ۳۸۲ نفر بدست آمد، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۱۹۱ نفر تعیین شد. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ۲۴ سوالی ساختار سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته ۲۸ سوالی کارآفرینی سازمانی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از نظر صاحب نظران تایید گردید و برای محاسبه پایانی پرسشنامه ها از ظریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات از نرم افزار Spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. از تجزیه تحلیل اطلاعات این نتایج حاصل گردید: بین مولفه های ساختار سازمانی، یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز با کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس (منفی) وجود دارد.