سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آذر ولی زاده – کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
نورخدا صادقی فرد – میکروب شناسی P.H.D
محمدرضا ذوالفقاری – میکروبیولوژی P.H.D

چکیده:

بامصرف کلنیکی آنتی بیوتیک ها سویه های P.aeruginosa بیمارستانی دارای مقاومت چندگانه به آنتی بیوتیکهای مختلف درتمام دنیا روبه فزونی است دراین بین تولید آنزیم های موثر برعلیه آنتی بیوتیک مانند انزیمهای بتالاکتامازی ESBL حائز اهمیت است از بین این آنزیمهای ESBL میتوان به ژن OXA-10 که ازمهمترین ژنهای موثردرتولید بتالاکتامازها و مقاومت باکتریها محسوب میشوند اشاره کرد OXA متعلق به کلاس D طبقه بندی AMBLER است این بتالاکتازماز همانند بتالاکتامازهای کلاس AوC حاوی جایگاه فعال سرینی است و معمولا نسبت به آمینو و یوروئیدوپنی سیلین مقاومت ایجاد میکنند همچنین دارای فعالیت هیدرولیتیکی بالایی نسبت به Methicillin Oxacillin Cloxacillin هستند و فعالیت آنها بطور خیلی ضعیفی بوسیله کلاولانات مهار میشود علاوه براینها وجود یک موتانت بنام nalc که مشتق شده از ژن PA3721 سودوموناس آئروژینوزا میب اشد درافزایش مقاومت آنتی بیوتیکی حائز اهمیت است و دلیل این مطلب این است که این ترانسپوزون تمایل بالای به قرارگیری درسایت اصلی ژن مهمی به نام MEX R میشود که درتنظیم بیان اپرون MEXAB-OPRM نقش اصلی را دارد.