سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد مرادی گرمورت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان
علی اکبر امین بیدختی – دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان
رضا شهریاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه رابطه کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان دریک نمونه ۲۶۵ نفری ازکارکنان دانشگاه ازبین جامعه آماری ۸۴۷ نفری با اجرای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه نواوری سازمانی زارعی انجام گرفته است روش تحقیق توصیفی و ازنوع زمینه یابی و همبستگی بوده و برای تعیین مولفه برتر و موثرتر ازبین مولفه های کیفیت زندگی کاری تحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفته است نتایج بدست آمده حاکی ازاین است که دراین پژوهش ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و نواوری سازمانی ۰/۷۶۳ که درسطح ۰/۰۱ معنادار می باشد همچنین همه مولفه های کیفیت زندگی کاری پرداخت کافی محیط ایمن تامین فرصت رشد قانون گرایی درکار وابستگی اجتماعی فضای کلی زندگی یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی با نواوری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری داشته اند.