مقاله رابطه کیفیت خواب با بیماری آرتریت روماتوئید و شدت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: رابطه کیفیت خواب با بیماری آرتریت روماتوئید و شدت آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتریت روماتوئید
مقاله اختلال های خواب
مقاله شدت بیماری
مقاله پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبورگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: دیزانیها مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن با درگیری ارگان های متعدد و با علت ناشناخته است. شکایت های خواب در بیماری های مزمن مانند بیماری های روماتولوژیک شایع هستند که می تواند در اثر درد، عدم فعالیت و مصرف داروها باشد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه کیفیت خواب با بیماری آرتریت روماتوئید و شدت بیماری انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی ۸۵ نفر بیمار آرتریت روماتوئید و ۸۵ نفر از افراد سالم بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای شامل اطلاعات جمعیتی و پرسش نامه پیتزبورگ (Quality Index Pittsburg Sleep) بود. شدت درد بر اساس معیار VAS و شدت بیماری برحسب DAS28 محاسبه شد. داده ها با آزمون های آماری تی و کای دو تحلیل شدند.
یافته ها: در هر دو گروه ۱۰ نفر مرد و ۷۵ نفر زن بودند. میانگین سن بیماران ۴۹٫۵±۱۲٫۱ سال و گروه سالم ۴۸٫۸±۱۲٫۴ سال بود. تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه از نظر متغیرهای سن و شاخص توده بدنی وجود نداشت. کیفیت خواب بیماران بدتر از گروه سالم بود (۷٫۵±۲٫۸ در گروه بیماران و ۴٫۶±۳٫۱ در گروه شاهد). میانگین DAS28 در گروه بیماران با کیفیت خواب خوب ۲٫۶۲±۱٫۲۱ و در گروه بیماران با کیفیت خواب بد ۳٫۳۳±۱٫۲۲ بود و این تفاوت از نظر آماری معنی داری بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها توصیه می شود در معاینه دوره ای بیماران آرتریت روماتوئید، کیفیت خواب نیز بررسی شود.