مقاله رابطه کمرویی، عزت نفس، خودکارآمدی و جرات ورزی با اضطراب اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۳۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: رابطه کمرویی، عزت نفس، خودکارآمدی و جرات ورزی با اضطراب اجتماعی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمرویی
مقاله عزت نفس
مقاله خودکارآمدی
مقاله جرات ورزی
مقاله اضطراب اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوندعموزاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان کمرویی، عزت نفس، خودکارآمدی و جرات ورزی با اضطراب اجتماعی بود. نمونه تحقیق ۳۱۰ نفر (۱۵۵ پسر و 155 دختر) دانشجو دانشگاه ایلام بودند که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها مقیاس های سیاهه فوبیای اجتماعی، کمرویی چک و باس، مقیاس درجه بندی حرمت خود، مقیاس خودکارآمدی و مقیاس جرات ورزی را کامل نمودند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته های تحقیق نشان دادند که عزت نفس، خودکارآمدی و جرات ورزی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنی داری دارد، ولی کمرویی با اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارد. به علاوه کمرویی بهترین پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی در پسران دانشجو و عزت نفس بهترین پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی در دختران دانشجو بودند. اگر چه بخشی از نتایج به دست آمده با یافته های تحقیقات دیگر هماهنگ می باشد، اما در مورد نتایج باید با احتیاط برخورد شود و پژوهش های بین – فرهنگی و درون – فرهنگی می تواند به تدقیق یافته ها کمک نماید.