مقاله رابطه کمال گرایی با حرمت خود در دانشجویان دختر پلیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه کمال گرایی با حرمت خود در دانشجویان دختر پلیس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی
مقاله حرمت خود
مقاله دانشجویان دخترمصوب
مقاله دوره های فراگیر تحت آموزش
مقاله دانشگاه علوم انتظامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجیل چی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نوبهار زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در دهه های اخیر به مسائل مربوط به بهداشت روان دانشجویان بیش از پیش توجه شده است، از آن رو که دانشگاه ها محیط هایی ارزش یابی کننده هستند، لذا مساله ای که ممکن است در شرایط ارزشیابی محقق شود، کمال گرایی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کمال گرایی با حرمت خود دانشجویان دختر مصوب و دوره های فراگیر تحت آموزش دانشگاه علوم انتظامی است.
روش: این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در (دوره مصوب و فراگیر تحت آموزش) بودند که از این تعداد ۸۱ نفر از دانشجویان دختر مصوب و ۸۲ نفر از دانشجویان دختر دوره های فراگیر تحت آموزش (مجموعا ۱۶۳ نفر) در سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰ به صورت تصادفی انتخاب شدند و به کلیه گویه های پرسش نامه کمال گرایی تری شورت (۱۹۹۵) و حرمت خود کوپر اسمیت (۱۹۶۷) پاسخ دادند.
یافته ها: با اسفاده از ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که بین کمال گرایی و حرمت خود در هر دو گروه دانشجویان دختر مصوب و دوره های تحت آموزش (فراگیر) ارتباط معناداری در سطح P>0.01 وجود دارد. علاوه بر این تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه در کمال گرایی و حرمت خود در سطح P>0.01 نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر دانشجویان مصوب از کمال گرایی مثبت و حرمت خود بیشتری در مقایسه با دانشجویان تحت آموزش (فراگیر) برخوردارند. بنابراین باید در خصوص بهبود متغیرهای فوق در گروه دانشجویان فراگیر تدابیری اندیشیده شود
.