مقاله رابطه کمال گرایی، جهت گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: رابطه کمال گرایی، جهت گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی
مقاله جهت گزینی هدف
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله فرسودگی تحصیلی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدبابلان عادل
جناب آقای / سرکار خانم: پوربهرام روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی جوانمرد سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه کمال گرایی، جهت گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی بود. روش پ‍ژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۰ به تعداد ۸۰۰۰ نفر بود. از میان این تعداد نمونه ای به حجم ۱۱۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی برسو، کمال گرایی تری شورت و جهت گزینی هدف پیشرفت الیوت و مک گریگوری جمع آوری شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان می دهد کمال گرایی، جهت گزینی هدف تسلط و عملکرد تحصیلی پیش بین معنی دار فرسودگی تحصیلی است. عملکرد تحصیلی، جهت گزینی هدف تسلط و کمال گرایی مثبت به طور منفی و معنی دار و کمال گرایی منفی به طور مثبت معنی دار پیش بین فرسودگی تحصیلی است