سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افسانه شهبازی راد –
مارال حقیقی کرمانشاهی –

چکیده:

ویژگیهای شخصیتی افراد در نحوه برخورد آنها با شرایط فشارزا و استرسآفرین تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کمالگرایی و سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. جامعهی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تعداد ۲۵۵ نفر انتخاب شدند و به پرسشنامههای مقابله با شرایط پر استرس CISS پرسشنامه کمالگرایی هیل( ۲۰۰۴ ) و پرسشنامه جمعیتشناختی پاسخ دادند. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که بین سبک مقابلهای مسئلهمدار و کمالگرایی رابطه معناداری مشاهده نشد. اما بین سبکهای مقابلهای هیجانمدار و اجتنابمدار با کمالگرایی رابطه مثبت معناداری مشاهده شد (فرمول در متن اصلی مقاله) بین دانشجویان دختر و پسر در کمالگرایی تفاوت معناداری مشاهده شد و دختران کمالگراتر از پسران بودند (فرمول در متن اصلی مقاله) در سبکهای مقابلهای هم تنها دربعد سبک مقابلهای هیجانمدار تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود داشت و دختران بیشتر از پسران ازسبک مقابلهای هیجانمدار استفاده میکردند (فرمول در متن اصلی مقاله) شناخت و آموزش سبکهای مقابلهای مؤثر و کارآمدمتناسب با موقعیت با در نظر گرفتن ویژگیهای شخصیتی علیالخصوص در افراد کمالگرا توصیه میشود.