سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی محمد صفانیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
حسن خسروی لاریجانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
فاطمه قربانعلی زاده قاضیانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:

فلسفه بویژه فلسفه آموزشی در درک اساسی و روشن سازی و تبیین اهداف استراتژی های سازمان می تواند راه گشای مدیران باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر ارتباط چندگانه میان فلسفه آموزشی و راهبردهای مدیریت تعارضمدیران سازمان تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران می باشد . بدین منظور پرسشنامه پیش فرضهای فلسفی وایلز و باندی ) PPA ( و پرسشنامه ابراز تعارض ارتباط سازمانی ) OCCI ( طراحیشده توسط پوتنام و ویلسون مورد استفاده قرار گرفت. ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( این دو پرسشنامه به ترتیب ۰/۸۵و۰/۸۴ بدست امد تعداد ۳۵ پاسخنامه توسط رؤسای فدراسیون ها ) ۱۷ نفر( و مدیران سازمان تربیت بدنی ۱۳ نفر( عودت گردید. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل یافته های نشان داده فلسفه آموزشی اکسپریمنتالیسم بامیانگین ۲۵/۸۱ بالاترین و فلسفه اگزیستانسیالیسم با میانگین ۲۳/۹۵ پایین ترین فلسفه آموزشیدربین مدیران بوده است و همچنین بین فلسفه پرنیالیسم با راهبردهای مدیریت تعارض همبستگی چندگانه r= 5/113( ,ومعنی داری p=0/036 وجود دارد