مقاله رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله چابکی سازمانی
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله وزارت ورزش و جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابونچی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط میان میزان برخورداری وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران از ویژگی های سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی از نگاه کارشناسان ستادی این سازمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستادی شاغل در وزارتخانه تشکیل دادند که ۱۶۵ نفر آنها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق، از ابزار استاندارد «ابعاد سازمان یادگیرنده» واتکینز و مارسیک (۱۹۹۸) و نیز پرسشنامه محقق ساخته که در قالب ۵۰ سوال با طیف لیکرت ۵ تایی در ۹ بعد چابکی طراحی شده بود، استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها مورد تائید ۱۱ تن از اساتید مدیریت ورزشی کشور قرار گرفت (روایی صوری). پایایی سوالات پرسشنامه های سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۹۰ و ۰٫۸۷ به دست آمد. از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال – والیس و آزمون U مان – ویتنی) برای تحلیل داده های آماری پژوهش استفاه شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادراک کارشناسان وزارت ورزش و جوانان از سازمان خود به عنوان سازمان یادگیرنده، ۵۳% می باشد (mean=4.20, SD=0.54). همچنین، میان سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی، همبستگی معناداری وجود دارد (r=0.462، p<0.01).