سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادق منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان. اصفهان، میدا
سوگا یداللهی باستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان. اصفهان، میدا
عاطفه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان. اصفهان، میدا

چکیده:

هدف: هدف این مطالعه برسی رابطه بین پنج عامل شخصیتی با طرحواره های ناسازگار اولیه بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۰ بودند که از بین آنها ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی NEO و پرسشنامه طرحواره هایناسازگار اولیه را تکمیل کردند. به منظور تحلیل این داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی تفکیکی و مجذور همبستگی چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین بعد روان آزرده گرایی و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه مثبت و بین ابعاد برون گرایی، موافق بودن و با وجدان بودن و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه منفی وجود دارد. به طور کلی با کنترل ابعاد شخصیت با ضریب همبستگی تفکیکی ضرایب همبستگی کاهش یافت. نتیجه گیری: در مجموع یافته های این پژوهش نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت، بخصوص روان آزرده گرایی همپوشی وجود دارد.