سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطا شاکریان –

چکیده:

ویژگی های شخصیتی در تمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوه گر میشود و به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرایندهای ارتباطی زوج ها اثر میگذارد و سازگاری آن ها را تحت تأثیر قرار میدهد. مطالعات نشان دا دکه ویژگیهای شخصیتی زوجین به عنوان پیشبینی کننده روانی سازگاری زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه پنج عامل شخصیت (روا ننژندی، برونگرایی، وظیف هشناسی، دلپذیری و انعطا فپذیری) با سازگاری زناشویی انجام شده است.مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفهای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان بودند. حجم نمونه شامل ۲۲۴ زوج دانشجو بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای دو مرحلهای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون های نئوفرم کوتاه و سازگاری زناشویی لاک- والاس بود. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی برونگرایی (فرمول در متن اصلی مقاله) دلپذیر بودن (فرمول در متن اصلی مقاله) ، وظیف شناسی (فرمول در متن اصلی مقاله) و ننژندی (فرمول در متن اصلی مقاله) میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنادار تبیین کنند.