سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یونس فضلی –
افسانه سرمدی –

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه ی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشوئی، درصدد بررسی این سئوال بود که آیا بین پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشوئی رابطه ی معناداری وجود دارد؟ پنج عامل بزرگ شخصیت عبارتند از : برونگرایی گشودگی خوشایندی وظیفه شناسی و روان رنجورخویی. از آنجا که مفهوم رضایت مندی زناشوئی یک مفهوم گسترده است که فاکتورهای متعددی به ویژه عوامل شخصیتی فوق الذکر بر روی آن تأثیر می گذارد، احتمال داده شد که بین این دو متغیر رابطه ی معناداری وجود دارد. روش پژوهش، روش همبستگی پیرسون و جامعه ی آماری پژوهش زوج های بین ۲۰ تا ۴۵ سال شهرستان خمین در سال ۱۳۹۰ می باشد. نمونه ی آماری شامل ۷۰ زوج بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین عامل روان رنجورخویی و رضا یت زناشویی رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین بین عامل وظیفه شناسی و رضایت زناشوئی رابطه ی معنادار و نیز بین متغیر سن و رضایت زناشوئی رابطه ی معنادار و معکوسی وجود دارد . اما بین عوامل گشودگی خوشایندی و برونگرایی با رضایت زناشوئی رابطه ی معناداری وجود ندارد