سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گل پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- اصفهان
مرجان علیدوستی – کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- اصفهان

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سکوت سازمانی اجرا شد. بنابراین در بهار ۱۳۹۳، ۱۶۴ پرستار یک بیمارستان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (دنوی و اوزوالد، ۲۰۱۲) و پرسشنامه سکوت سازمانی (ون داین و همکاران، ۲۰۰۳) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین تجربه پذیری با سکوت ایجابی سازمانی، بین تجربه پذیری با سکوت ایجادی فردی، بین تجربه پذیری و وظیفه شناسی با سکوت دفاهی فردی و توافق پذیری با سکوت جامعه یار فردی همبستگی معنادار وجود دارد (p<0/05).