مقاله رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی و مصرف موسیقی در جوانان کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی و مصرف موسیقی در جوانان کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف موسیقی
مقاله سبک زندگی
مقاله پایگاه اجتماعی
مقاله مالکیت
مقاله حیثیت
مقاله قدرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقااحمدی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین قشر بندی اجتماعی (پایگاه اجتماعی-اقتصادی) و مصرف موسیقی در بین جوانان است تا، از طرفی شناخت رابطه بین نظام اجتماعی-نظام فرهنگی در این قشراز جامعه که جمعیت فراوانی را به خود اختصاص داده است، فراهم آورده شود و از طرف دیگر به شناخت وضعیت مصرف موسیقی در این گروه سنی دست یابد. شاخص های قشربندی (پایگاه اجتماعی-اقتصادی) در این تحقیق با توجه به مبانی نظری مالکیت، حیثیت و قدرت ماکس وبر تنظیم و طراحی شده است، مطالعه مصرف موسیقی در پژوهش حاضر با ابعاد میزان، نوع و منبع مصرف در نظر گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نمونه ای با حجم ۲۰۰نفر از افراد ۱۵ الی ۳۵ سال تهران از محله های الهیه و آفریقا (جوردن) به نمایندگی مناطق بالا و آپادانا و انقلاب از مناطق مرکزی و محله کیانشهر، راه آهن از مناطق پایین شهر انتخاب شدند. در این پژوهش، نه فرضیه مطرح شد. وجود رابطه بین مصرف موسیقی جوانان و پایگاه اقتصادی و اجتماعی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضرایب مرتبط مبین وجود رابطه معنادار بین مصرف موسیقی و پایگاه جوانان بود، متغیرهای منزلت و قدرت و وضعیت اقتصادی، با مصرف موسیقی رابطه معناداری داشتند.