سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
ماشاا…. خامه چیان – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا زارعی – دکترای زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شاخص دوام شکفتگی یک پارامتر مهندسی مهم در ارزیابی دوام پذیری سن گها در برابر عوامل هوازدگی شیمیایی و فیزیکی است که روابط نزدیکی با ویژگی های مکانیکی ومقاومتی سنگ ها دارد. در این تحقیق آزمایشات مقاومت تراکمی تک محوری، مقاومت تراکمی سه محوری، برش مستقیم و آزمایش دوام شکفتگی انجام شده است. وهمبستگی مقاومت تراکمی تک محوری، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی حاصل از آزمایش تراکمی سه محوری، زاویه اصطکاک داخلی حاصل از آزمایش برش مستقیم و مقاومت کششی برزیلی با چرخه دوم شاخص دوام شکفتگی در سنگهای مارنی سازند میشان در محل ساختگاه سد چمشیر بررسی و با نتایج پژوهشگران دیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که میزان زاویه اصطکاک داخلی حاصل از آزمایشات تراکمی سه محوری و برش مستقیم همبستگی خوبی با شاخص دوام شکفتگی ندارند اما مقادیر مقاومت تراکمی تک محوری، چسبندگی حاصل از آزمایش تراکمی سه محوری و مقاومت کششی برزیلی همبستگی بهتری نشان میدهند همچنین در سنگ های مارنی نرخ افزایش مقاومت تراکمی تک محوری نسبت به شاخص دوام شکفتگی در مقایسه با سن گهای دیگر بیشتر است