مقاله رابطه یافته های سی تی اسکن مغزی با سطح هوشیاری، یافته های جراحی و سرنوشت بیماران مبتلا به خونریزی های تروماتیک داخل جمجمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه یافته های سی تی اسکن مغزی با سطح هوشیاری، یافته های جراحی و سرنوشت بیماران مبتلا به خونریزی های تروماتیک داخل جمجمه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GCS
مقاله خونریزی تروماتیک داخل جمجمه
مقاله سی تی اسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبیری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی بروجنی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخشی ایوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: یکی از شایع ترین علل مرگ در افراد بین ۱-۴۵ سال، آسیب تروماتیک مغز است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط یافته های سی تی اسکن مغزی با سطح هوشیاری، یافته های جراحی و سرنوشت بیماران مبتلا به خونریزی داخل مغزی ناشی از تروما است.
روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی است و بر روی ۴۱ بیمار ترومای سر مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه که دچار خونریزی مغزی واضح قابل رویت و اندازه گیری در کلیشه سی تی اسکن بوده اند، گرفت. سطح هوشیاری بیمار نیز با معیار GCS (Glasgow Coma Scale) در بدو ورود و با فواصل زمانی ۶ و ۲۴ ساعت پس از جراحی، اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بر اساس یافته های سی تی اسکن، محل هماتوم در ۱۸ نفر (%۴۳٫۹) اپیدورال، ۱۱ نفر (%۲۶٫۸) سابدورال و ۱۲ نفر (%۲۹٫۳) اینتراپارانشیمال بود. میزان کاهش سطح هوشیاری در بدو ورود در ۴۸٫۴ درصد خفیف، ۲۹ درصد متوسط و ۲۲٫۶ درصد شدید بود. بین میزان سطح هوشیاری در بدو ورود، قبل از جراحی، ۲۴ ساعت پس از جراحی و هنگام ترخیص با سرنوشت بیماران جراحی شده ارتباط معناداری وجود داشت. بین سطح هوشیاری در هنگام ترخیص با سرنوشت بیماران جراحی نشده ارتباط معناداری مشاهده شد.
نتیجه گیری: سرنوشت بیماران ترومای مغزی به سطح هوشیاری وابسته است و حجم هماتوم و میزان شیفت خط وسط در سی تی اسکن با سطح هوشیاری بیماران رابطه معکوس داشت.