سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لطف الله امیری کیا – کارشناس ارشد مشاوره شغلی ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
رضا زارعی – استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران . نویسنده مسئول

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی انجام شد . این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعهی موردمطالعه تمامی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر زرقان در سال تحصیلی ۴۹ ۴۹ میباشد که – بالغ بر ۰۲۲ نفر است . نمونه گیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب گردید.برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد ویژگی شخصیتی نئو، استرس شغلی استاینمتز و فرسودگی شغلی مسلش بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین وانحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد از بین ویژگیهای شخصیتی معلمان)روان رنجوری ، برون گرایی ، دلپذیر بودن ، انعطاف پذیری ومسئولیت پذیری( تنها روان رنجوری با استرس شغلی در سطح یک درصد رابطه مستقیم معنی دار دارد. سایر ویژگی های شخصیتی با استرس شغلی رابطه معنی دار ندارند و همچنین فرسودگی شغلی با روان رنجوری در سطح یک درصد رابطه مستقیم معنی دار و با انعطاف پذیری و توافق پذیری رابطه معکوس معنی دار دارد. برونگرایی و وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار ندارد