سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جهانگیر کرمی – استادیار گروه روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

مقدمه و هدف: با توجه به الگوی ابعادی علائم وسواسی – اجباری و با تکیه بر پژوهشهایی که بر وجود علائم وسواسی – اجباری در جمعیت عمومی تاکید دارند، این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلکسیتیمیا و جنبههای آن با نشانگان اختلال وسواسی – اجباری انجام گرفت. روش: برای انجام پژوهش ۳۰۰ نفر از دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه رازی کرمانشاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای گرد آوری دادهها از پرسشنامه (FTAS- خرده مقیاس وسواسی – اجباری، پرسشنامه آلکسیتیمیا ( ۲۰ ،(SCL_ نشانگان اختلالهای روانی( ۹۰ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین آلکسی تیمیا و جنبههای آن با نشانگان اختلال وسواسی – اجباری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر آلکسیتیمیا توان پیشبینی نشانگان اختلال وسواسی – اجباری را دارد. نتیجهگیری: با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هیجانها در پیشبینی و بروز اختلال وسواسی – اجباری نقش مهمی دارند.