سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی جعفری نژاد –
حسین دهقانزاده –
مهدی مشرقی –
انور صابری –

چکیده:

هدف: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحص یلی در دانشجو یان کارشناس ی دانشگاه علامه طباطبایی تهران انجام شد. روش: روش تحقی ق حاضر تو ص یفی – پیمایش ی و از نوع همسبتگ ی بوده است. به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده در ا ی ن پژوهش، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، و برای متغیر پیشرفت تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شد . یافته ها: تحلیل داده ها با همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه بین ویژگی شخص یتی روان رنجور ی با پ یشرفت تحص یلی منفی، رابطه بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی با پیشرفت تحص یلی مثبت، و ب ین ویژگ ی شخصیتی گشودکی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، روان رنجوری و برون گرایی توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارا م ی باشند بحث و نتیجه گیری: دانشجویانی که دارای ویژگیهای شخصیتی برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناس ی اند ، پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند.