مقاله رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۶۴ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های فردی
مقاله تجارب دانشگاهی
مقاله دستاوردهای تحصیلی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود اهمیت تحقق دستاوردها در توسعه کیفی آموزش عالی، به نظر می رسد که در نظام آموزش عالی توجه کافی به این مقوله صورت نپذیرفته و مدیریت های دانشگاهی نسبت به میزان تحقق دستاوردهای دانشجویان دانشگاه خود و عوامل تاثیرگذار بر آن، شناخت اندکی دارند، لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با دستاوردهای تحصیلی آنان انجام شد. روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی ۹۱–۹۰ بود که از این میان ۳۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده (CSEQ) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج: هر سه بعد تجارب دانشگاهی دانشجویان شامل ادراک از کیفیت محیط٬ کیفیت تلاش و انسجام اجتماعی به ترتیب پیش بینی کننده معنادار دستاوردهای تحصیلی آنان است و ۰٫۴۳ از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند. همچنین بر حسب جنسیت٬ رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی قدرت ابعاد تجارب دانشجویان در پیش بینی دستاوردهای تحصیلی آنان متفاوت است بدین معنا که کلیه ابعاد تجارب دانشجویان زن ۰٫۳۱ و کلیه ابعاد تجارب دانشجویان مرد ۳۸٫۰ از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند؛ همچنین کلیه ابعاد تجارب دانشجویان رشته بهداشت ۳۱٫٬۰ رشته پیراپزشکی ۳۸٫ ٬۰ رشته پرستاری و مامایی ۴۳٫۰، رشته پزشکی ۲۲٫۰ و رشته دندانپزشکی ۱۸٫۰ از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند؛ علاوه بر این کلیه ابعاد تجارب دانشجویان کارشناسی ۴۵٫۰، کارشناسی ارشد ۳۳٫۰ و دکتری ۴۲٫۰ از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند.
نتیجه گیری: بستر سازی جهت ترغیب دانشجویان علوم پزشکی به مشارکت بیش تر در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه و همچنین تعامل بهتر با کادر اداری، کیفیت تلاش دانشجویان را نیز متاثر خواهد کرد و موجب تحقق دستاورد های ذهنی و غیرذهنی آنان در حد قابل قبولی خواهد شد و میزان پیشرفت آنها را در جهت تحقق اهداف مهم آموزش عمومی، رشد و بهسازی فردی و شایستگی های اجتماعی و حرفه ای، آموزش علوم و تکنولوژی بهبود خواهد بخشید.