مقاله رابطه ویژگی های شغلی و ابعاد عدالت سازمانی با از خودبیگانگی شغلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: رابطه ویژگی های شغلی و ابعاد عدالت سازمانی با از خودبیگانگی شغلی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شغلی
مقاله ادراک عدالت توزیعی
مقاله ادراک عدالت رویه ای
مقاله ادراک عدالت ارتباطی
مقاله از خودبیگانگی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مهداد علی
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل امین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با از خودبیگانگی شغلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری همه کارکنان یک واحد صنعتی بزرگ بود که از میان آنان ۳۴۹ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه های ویژگی های شغلی (هاکمن و اولدهام، ۱۹۷۶) و عدالت سازمانی ادراک شده (نیهوف و مورمن، ۱۹۹۳) و از خودبیگانگی شغلی (بوئر، ۲۰۰۱) مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های رگرسیون همزمان و گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که عدالت ارتباطی (P£۰٫۰۱، (b=-0.170 از میان ابعاد عدالت و بازخورد (P£۰٫۰۵،  (b=0.051از میان ویژگی های شغلی پیش بینی کننده معنادار از خودبیگانگی شغلی هستند. در نتیجه می توان خودبیگانگی شغلی را تابعی از عدالت ارتباطی ادراک شده و بازخورد دانست.