مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت زمان با سبک های مقابله با بحران دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت زمان با سبک های مقابله با بحران دانشجویان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله مدیریت زمان
مقاله سبک های مقابله با بحران
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادمانفر نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت زمان با سبک های مقابله با بحران دانشجویان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و نمونه آماری شامل ۱۲۰ نفر دانشجوی آتش نشانی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر تهران بود که در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ مشغول به تحصیل بودند آزمودنی ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از ۳ پرسشنامه، سبک های مقابله با بحران لازاروس و فولکمن (۱۹۹۴)، پرسشنامه پنج رگه شخصیتی NEO-FFI کاستا و مک گری (۱۹۹۲) و مدیریت زمان خاکی (۱۳۷۵) صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: سبک های مقابله ای مساله مدار با ویژگی های شخصیتی، برون گرایی و توافق و وجدانی بودن و مدیریت زمان رابطه مثبت معنی داری دارند و همچنین سبک های مقابله ای هیجان مدار با ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و توافق رابطه منفی معنی داری دارند.