مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلی
مقاله پرستاران
مقاله سبک مقابله ای
مقاله ویژگی های شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مجد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران به علت انجام وظایف حرفهای خود دچار بحران های اضطراب و استرس می شوند و همین امر، سطح کیفیت خدمات آنان را کاهش می دهد. با شناخت رفتارهای مقابله ای پرستاران می توان تاثیر استرس های شغلی را بر اساس ویژگی های شخصیتی آنان کاهش داد.
هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه، پژوهشی از نوع همبستگی بود که در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت. ۱۰۸ پرستار از بخش های مختلف بیمارستان های دولتی در شهر همدان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو، سبک های مقابله ای لازاروس و استرس شغلی اسپیلبرگر بصورت خود گزارش دهی گردآوری شدند. ابزارها استاندارد بوده و ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده آنها در محدوده ۶۵% تا  %85بوده است. داده ها با روش های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، ضریب همبستگی پیرسون (در سطح معناداری ۰٫۰۱) و تحلیل واریانس یک راهه تحت بر نامه SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیشتر پرستاران به سبک مقابله ای ارزیابی مجدد مثبت گرایش داشتند و دارای استرس متوسط به بالا بودند. ویژگی شخصیتی روان نژندی آنها با استرس شغلی رابطه معناداری داشت (۰٫۲۹۷=r). همچنین، ویژگی شخصیتی روان نژندی با سبک مقابله ای گریز – اجتناب رابطه معناداری داشت (۰٫۴۲۸=r). اما بین سبک های مقابله ای و استرس شغلی رابطه معناداری وجود نداشت. سبک مقابله ای گریز – اجتناب می تواند نقش واسطه ای در رابطه بین ویژگی شخصیتی روان نژندی و استرس شغلی داشته باشد.
نتیجه گیری: طبق نتایج، راهبردهای مقابله ای می توانند در رابطه بین ویژگی های شخصیتی پرستاران و استرس شغلی آنها نقش واسطه ای متفاوتی ایفا کنند. لذا پیشنهاد می شود در انتخاب پرستاران ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای آنان بررسی شوند.