مقاله رابطه ویژگیهای شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) و سلامت روانی با شادکامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: رابطه ویژگیهای شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) و سلامت روانی با شادکامی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگیهای شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی)
مقاله سلامت روانی
مقاله شادکامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کاشانی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) و سلامت روانی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود. روش: بدین منظور، ۳۶۴ دانشجو (۱۸۳ زن، ۱۸۱ مرد) بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و اطلاعات آنها با اجرای پرسشنامه دموگرافیک، شادکامی آکسفورد و آرگایل، پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) و سلامت روانی جمع آوری شد. در تحلیل داده ها از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان خانواده) با شادکامی، همبستگی معنی داری وجود ندارد و بین متغیرهای روان شناختی( درون گرایی و برون گرایی) و مولفه های راحت با خود، راحت با دیگران و توانایی و رویارویی با مقتضیات مربوط به سلامت روانی با شادکامی، همبستگی معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: متغیر برون گرایی به واسطه سلامت روانی قادر به پیش بینی شادکامی است.