مقاله رابطه ولع مصرف شیشه (متامفتامین) و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ولع مصرف شیشه (متامفتامین) و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله سرشت و منش
مقاله ولع مصرف
مقاله شیشه
مقاله درمان نگهدارنده با متادون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورکی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مکری آذرخش
جناب آقای / سرکار خانم: کیایی ضیا بری سید مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ولع مصرف شیشه و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
روش: ۸۰ نفر از مددجویان تحت درمان با متادون از مراکز ملی مطالعات اعتیاد، جمعیت آفتاب، آفتاب مهرورزی و یک درمانگاه خصوصی انتخاب شدند و به پرسش نامه سرشت و منش (TCI) و پرسش نامه میل به مواد (متامفتامین) (DDQ) پاسخ دادند. داده ها با آزمون t یک متغیره و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد آزمودنی ها در ابعاد نوجویی و آسیب پرهیزی نمره بالاتر از جمعیت عمومی و در ابعاد وابستگی به پاداش، پافشاری، خودراهبری، همکاری و خودفراروی نمره پایین تر از جمعیت عمومی داشتند. هم چنین ولع مصرف شیشه با بعد نوجویی رابطه مستقیم (P<0.002) و با بعد همکاری ارتباط وارون (P<0.001) داشت.
نتیجه گیری: با شناسایی ویژگی های شخصیتی و هم چنین درک میزان شدت ولع مصرف مواد به وسیله مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون، می توان ماندگاری یا خروج افراد از درمان را پیش بینی کرد.