سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیلوفر ریاحی نمین –
حیدر صادقی –
حسن رودگری –

چکیده:

نظریه های وراثت معتقد هستند که پتانسیل ژنتیکی ورزشکار، نهایت حدود توسعه توانائی های او را مشخص می کند. به گفته ی کلیسوراس (۱۹۷۳) سیستم های عمل کننده ی ورزشکاران به طور ژنتیکی تعیین می شوند (سارانگا، ۲۰۰۸). آل لوکو (۱۹۸۳) مدعی شده که وضعیت جسمانی و توانائی اجرای مهارت های خاص، موروثی بوده و به صورت ژنتیکی در فرد وجود دارد. شون (۱۹۹۲) در تحقیق استعداد یابی نوجوانان چین، به عوملی مانند علاقه، آزمون های جسمانی- حرکتی، عوامل وراثتی، اندازه های بدن در انتخاب افراد مستعد اشاره کرد (لطف یاسوری، ۱۳۸۷). مشخصات آنتروپورمتری یکی از شاخصه های تعیین کننده ویژگی های جسمانی است و در آنالیز افراد، به منظور توصیف رشد و ساختار بدنی اهمیت ویژه ای دارد (رباتو، ۲۰۰۷). به نظر می رسد که تحقیقی بر میزان دخالت وراثت بر ویژگی های آنتروپومتریک انجام نشده و اغلب پژوهش ها به حیطه تیپ بدنی، وزن، قد و BMI اشاره دارد. هدف از تحقیق بررسی میزان رابطه وراثت با برخی ویژگی های آنتروپورمتریکی طول و قطر و ارتفاع و چربی جوانان ورزشکار و غیر ورزشاکر بود. تحقیق نیمه تجربی و ۱۳۰ خاناده از میان ساکنین تهران به طورتصادفی انتخاب و به چهار گروه ۶۰ دختر ورزشکار، ۶۶ دختر غیر ورزشکار، ۷۲ پسر ورزشکار و ۵۰ پسر غیر ورزشکار مجرد همراه با ولدین ، در رده سنی ۱۸-۳۰ سال تقسیم شدند. …