سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ارسلان رحمن نژاد – عضوهیئت علمی، مربی، گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نورپیرانشهر
ثریا رحمانی – دانشجوی کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

آموزش وپرورش زیربنای توسعه اجتماعی ،اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی هرجامعه است. بررسی عوامل موثردرپیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می دهدکه همه این کشورها آموزش وپرورش توانمندوکارآمدی داشته اند. نگاهی به تاریخ ملل نیزبیان کننده این واقعیت است که دوران شکوفایی ودرخشیدن آنهابا رشدو پویایی نظامهای آموزشی مقارن بوده است. هدف آموزش و پرورش درهرجامعه ای شناسایی وپرورش افرادیست که در ساختن آینده آن جامعه نقش موثری دارند. میزان توجه آموزش وپرورش تربیت نیروی انسانی مناسب در انتخاب افراد واجد شرایط و به کار گماری آنها در بخشهای مختلف نقش اساسی در آینده هر جامعه دارد. هدف از این تحقیق، رابطه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستان ۹۰ به تحصیل مشغول بوده اند روش نمونه گیری تصادفی – های شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی ۹۱ ساده کهگروه نمونه ۹۵ نفری انتخاب شدند.روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه (هوش هیجانی بار آن) و پرسشنامه (شخصیتی آیزنگ )استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و برای تفاوت) میانگین هااز آزمون ( t) ی مستقل استفاده شده است نتایج نشان می دهد با ۹۵ % اطمینان می توان گفت ۱)بین هوش هیجانی و ویژگی شخصیتی (درونگرایی برونگرایی) و ۲) رابطه بین دختر و پسر در متغیر هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد.اما بین ۱) هوش هیجانی و ویژگی شخصیتی ( باثبات بودن بی ثبات بودن) با ۹۹ % اطمینان رابطه معناداری وجود دارد.