سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین مکتبی – استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوا
مینا محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

خودکارآمدی ۳ در تعیین موفقیت و شکست افراد در سراسر عمر نقش مهمی دارد (بندورا ۹۵ ). این اعتقاد عامل تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و احساس افراد است (بندورا، ۱۹۹۴ ). در این میان، هوش هیجانی از جمله مفاهیم روانشناختی۲۰۰۸ ). محققان معتقدند که مؤلفه های مختلف هوش هیجانی ، است که با خودکارآمدی رابطه دارد (میکولاجزک ۵ و لومینت ۶ هیجانی پیش بین مهمی برای باورهای خودکارآمدی در معلمان است به این معنی که معلمانی که از دانش هیجانی بالاییبرخوردارند، در زندگی خویش خرسند و کارآمد بوده و از عادات فکری استفاده می کنند که موجب می گردد افرادی مولّد وکارآمد باشندهمچنین نتایج پژوهشی نشان داد که آموزش هوش هیجانی بیانگر اثرات معنی داری بر خودکارآمدی است (بیرامی، ۱۳۸۷ ). یکی دیگر از مفاهیم روانشناختی که با خودکارآمدی در ارتباط است، منبع کنترل ۸ می می باشد به طوری که اگر موفقیت یا شکست به عوامل درونی اسناد داده شود، کسب موفقیت باعث احساس غرور و افزایش خودکارآمدی شده و احساس شکست باعث کاهش عزت نفس و خودکارآمدی می گردد پژوهشگران معتقدند معتقدند دانش آموزانی که منبع کنترل درونی دارند خودکارآمد می باشند (ایسکندر همچنین پژوهشی نشان داد که خودکارآمدی با منبع کنترل درونی رابطه مثبتی دارد (رودنبری هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل رابطه هوش هیجانی، منبع کنترل درونی با خودکارآمدی است. با توجه به این هدف، فرضیه های پژوهش عبارتند از: ۱) بین هوش هیجانی و خودکارآمدی رابطه مثبت وجود دارد. ۲) بین منبع کنترل درونی و خودکارآمدی رابطه مثبت وجود دارد. ۳) بین هوش هیجانی و منبع کنترل درونی با خودکارآمدی رابطه وجود دارد