سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حجت نسیمی فر – کارشناس ارشد رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و رو

چکیده:

پژوهش حاضر، مولفه های هوش هیجانی را به عنوان پیش بین های کارآفرینی در افراد مورد بررسی قرار داده است نمونه این پژوهش شامل ۳۸۰ دانشجوی مقطع کارشناسی (تعداد ۱۹۰ پسر و ۱۹ دختر) بودند که در دانشکده های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز به تحصیل اشتغال داشتند. برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش انتخاب طبقه ای استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن و پرسشنامه سنجش صفات کارآفرینی شما (MET) استفاده شد. در این پژوهش در بخش اعتباریابی از همبستگی پیرسون استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل ممیز استفاده شد که با توجه به مقدار لامبدای کوچک و مقدار مجذور کای بالا و سطح معنی داری؛ ۰/۰۰۰۱>P، مشخص شد که تابع ممیز به دست آمده از قدرت تشخیصی خوبی برای تبیین واریانس متغیر وابسته، برخوردار است. نتایج به دست آمده از کاربرد معادله تابع ممیز، فرضیه پژوهش را تایید کرد. به بیان دیگر، مشخص شد که از روی متغیرهای هوش هیجانی می توان کارآفرین بودن و کارآفین نبودن افراد را پیش بینی نمود.