مقاله رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان ها (مورد مطالعه: کارکنان بانک های استان البرز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان ها (مورد مطالعه: کارکنان بانک های استان البرز)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله کارمندان بانک
مقاله رگرسیون چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی فرد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدشهاب
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزیها حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نیا شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شاهد حرکت سریع جهان به سمت فضای مجازی هستیم. تجارت، درمان، آموزش و بسیاری از فعالیت هایی که روزگاری زمان و هزینه بسیاری را به خود اختصاص می داد، امروزه با قرار گرفتن در فضای مجازی منافع بسیاری را به بشر رسانیده است. آموزش که جزء جدایی ناپذیر از انسان است به صورت الکترونیکی وارد جوامع شده است که افراد و سازمان ها رفته رفته در حال گرایش به این نوع آموزش هستند. در این تحقیق به رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان ها پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، پیمایشی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه اول ۰٫۷۶ و پرسشنامه دوم ۰٫۸۳ می باشد که پایایی پرسشنامه ها را تایید می کند. برای آزمون روایی سوالات از اعتبار محتوا استفاده شد که به این منظور از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک های استان البرز می باشد که تعداد ۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپریمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که در نهایت تمام فرضیه ها به اثبات رسیده و مشخص گردید دو متغیر خود انگیزشی و خودآگاهی، به عنوان متغیر های پیش بینی، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون، برای توضیح تغییرات میزان گرایش کارکنان به پذیرش آموزش الکترونیکی را دارند.