مقاله رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله عملکرد
مقاله خودآگاهی
مقاله خود مدیریتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران زاده سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: مشاط زادگان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال ۱۳۹۲ بوده است، روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری آن را کلیه مدیران و سرپرستان گروه صنعتی بهمن به تعداد ۶۰ نفر تشکیل داده است .برای برآورد حجم نمونه جدول مورگان و روش نمونه برداری طبقه ای نسبتی به کار رفته و تعداد ۵۲ نمونه برآورد گردیده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن گردآوری شده در خصوص عملکرد مدیران از میانگین امتیازات نظام ارزیابی عملکرد دوره ای مدیران گروه صنعتی بهمن در طی دو دوره متوالی استفاده شده است. از نظر استادان راهنما و مشاور، جهت اطمینان از روائی پرسشنامه بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۹۵ درصد برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های خودآگاهی، مهارت های خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی با عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد و مولفه های مهارت اجتماعی، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی به صورت مستقیم عملکرد مدیران را تبیین می کنند.