مقاله رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله خودکارآمدی
مقاله سلامت روانی
مقاله مدیران مقاطع سه گانه تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیک زاد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورسنبلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاداصل راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان در مدارس دوره های سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش نواحی پنجگانه تبریز می باشد. در این پژوهش هوش هیجانی بر اساس نظریه دانیل گلمن در چهار بعد؛ خودآگاهی، خودمدیریتی، خودآگاهی اجتماعی، و مدیریت رابطه و خودکارآمدی بر اساس نظریه شرر و مادوکس و سلامت روانی بر اساس نظریه گلدبرگ در چهار بعد؛ علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی، و افسردگی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مدارس دوره های سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش نواحی پنجگانه تبریز به تعداد ۶۱۱ نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران ۲۳۸ نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه به صورت صوری و با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تایید است. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ برای سوال های هوش هیجانی و خودکارآمدی و سلامت روانی پرسشنامه به ترتیب با اعتبار ۰٫۸۳۲ و ۰٫۷۶۴ و ۰٫۷۸۷ مورد تایید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون r پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان در مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش نواحی پنجگانه تبریز رابطه معنی داری وجود دارد.