مقاله رابطه هوش هیجانی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هیجانی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله تنظیم هیجان ها
مقاله بهره وری از هیجان ها
مقاله ارزیابی هیجان ها
مقاله رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یوزباشی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاطری کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه و سهم نسبی سه حیطه هوش هیجانی (تنظیم هیجان ها، بهره وری از هیجان ها و ارزیابی هیجان ها) معلمان مدارس متوسطه شهر زنجان در پیش بینی گرایش به رفتار شهروندی سازمانی آنان بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری نیز شامل کلیه معلمان متوسطه مدارس شهر زنجان در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ بوده، که حجم آن ها طبق آخرین آمار استان در سال مذکور مجموعا ۹۸۰ نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان ۲۷۸ نفر نمونه برای انجام پژوهش تعیین و با ملاحظه سهم هر طبقه نمونه انتخاب شده اند، بنابراین روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بوده است. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد شده رفتار شهروندی سازمانی مقیمی (۱۳۸۴) و هوش هیجانی شاته و همکاران (۱۹۹۸) بوده است. پس از گردآوری داده ها، به منظور تجزیه و تحلیل آماری آن ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی چون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و سه حیطه آن با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهر زنجان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که سه حیطه هوش هیجانی یعنی تنظیم هیجان ها، بهره وری از هیجان ها و ارزیابی هیجان ها، می توانند گرایش به رفتار شهروندی سازمانی را در میان معلمان مدارس متوسطه شهر زنجان پیش بینی نمایند.