سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه نورزاد قراملکی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
میرمحمود میرنسب – استادیار دانشگاه تبریز
باقر غباری بناب – دانشیار دانشگاه تهران
تورج هاشمی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با شیوه های مقابله مذهبی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز انجام یافته است. در این تحقیق نمونه ای ۳۷۲ نفری از دانشجویان (۲۰۰ دختر، ۱۷۲ پسر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند و جهت گردآوری داده ها از مقیاس «هوش معنوی» کینگ (۲۰۰۸) و پرسشنامه «راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی» غباری و همکاران (۱۳۷۸) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل آماری نشان می دهد که ارتباطی مثبت بین هوش معنوی و مقابله مذهبی (خصوصاً توکل) دانشجویان وجود دارد. این یافته نشانگر آن است که دانشجویان با هوش معنوی بالا، هنگام مواجهه با حوادث ناگوار زندگی بیشتر از توکل به خدا به عنوان مقابله مذهبی سود جویند. علاوه بر آن، یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ هوش معنوی تفاوت معنادری وجود ندارد. همچنین مقایسه دانشجویان دختر و پسر در زمینه استفاده از مقابله مذهبی و شیوه های آن مبین این است که در موقعیت های تنیدگی زا دانشجویان دختر به میزان بیشتری از این مقابله ها استفاده می کنند.