مقاله رابطه هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۹۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله عزت نفس
مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهنگ پور فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و عزت نفس دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن ها صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه استاندارد شده عزت نفس آیزنگ و هوش معنوی و هم چنین معدل دانش آموزان جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه (شاخه نظری) ناحیه یک شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ بود که تعداد آنان به ۱۸۱۷ نفر بالغ می شد. ۳۵۷ نفر از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه ای و از طریق فرمول کوکران انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور پایایی سوالات از آزمون آلفای کرونباخ و برای اعتبار از اعتبار صوری و نظر استادان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده گردید. عمده ترین یافته های تحقیق عبارتند از:
بین متغیرهای هوش معنوی با عزت نفس دانش آموزان و هم چنین بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه آماری معنی دار و مستقیم وجود دارد. هوش معنوی دختران و پسران یکسان است. عزت نفس دختران بیش تر از پسران می باشد و پیشرفت تحصیلی پسران بیش تر از دختران است. هم چنین طبق رگرسیون چندگانه انجام شده، از بین مولفه های چهارگانه هوش معنوی به ترتیب مولفه تفکر اعتقادی، توانایی مقابله با مشکلات، خودآگاهی و علاقه و در گام آخر سجایای اخلاقی به میزان ۴۶% میزان عزت نفس دانش آموزان را تبیین نمودند.