مقاله رابطه هوش معنوی، هوش اجتماعی و اضطراب مرگ در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش معنوی، هوش اجتماعی و اضطراب مرگ در سالمندان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله هوش معنوی
مقاله هوش اجتماعی و اضطراب مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشنی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ سالمندان است. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود و دویست سالمند شهر اهواز با روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس هوش معنوی ISIS، مقیای هوش اجتماعی ترومسو و مقیاس اضطراب مرگ کالت لستر استفاده شد. داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و با استفاده از نرم افزار SPSS version-16 تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده هوش معنوی با اضطراب مرگ سالمندان رابطه معناداری دارد. هم چنین طبق نتایج تحلیل رگرسیون از میان متغیرهای پیش بین تنها متغیر هوش معنوی پیش بینی کننده اضطراب مرگ بود. درکل، با توجه به بر اساس یافته های این پژوهش، رشد هوش معنوی از میزان ترس از مرگ در سالمندان می کاهد، اما رشد هوش اجتماعی رابطه ای با کاهش اضطراب مرگ ندارد. پس راه هایی که ممکن است منجر به افزایش میزان هوش معنوی در افراد شود پیشنهاد می شود.