سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضوان همایی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سعید بختیارپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
پرویز عسکری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بر اساس بهره هوشی، هوش شناختی، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی، به روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه مذکور ۲۳۹ نفر انتخاب گردید. سپس با استفاده از آزمون هوشی ریون، آزمون هوش هیجانی بار -ان و پرسشنامه محقق ساخته متغیرهای جمعیت شناختی، دادهای لازم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیون چند متغیره به روش ورود نشان داد که بهترین پیش بینی کننده های عملکرد تحصیلی دانشجویان به ترتیب معدل دیپلم، هوش هیجانی، جنسیت و هوش شناختی بود و سایر متغیرها از قبیل وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، سن و بومی غیر بومی بودن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری را نشان ندادند