مقاله رابطه هوش شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۷۶ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله هوش شناختی
مقاله تحمل ابهام
مقاله دانشگاه پیام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی آوات
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیرهای هوش شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پبام نور استان آذربایجان غربی بود.
مواد و روش ها: این تحقیق همبستگی، به صورت مقطعی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ انجام شده است. تعداد نمونه ۱۱۲۲ نفر (۴۵۰ پسر و ۶۷۲ دختر) است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون هوش ماتریس های پیشرونده Rayon، تحمل ابهام Leein و همکار و آزمون کارآفرینی Robinson و همکار است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و تحلیلی با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
یافته ها: تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش بین هوش شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی کل آزمودنی ها و نیز به تفکیک در مردان و زنان در سطح ۰٫۰۱ معنی دار به دست آمد، رابطه هوش شناختی با کارآفرینی نسبت به تحمل ابهام قوی تر بود.
نتیجه گیری: هر چه ویژگی های هوش شناختی و تحمل ابهام دانشجویان بیشتر باشد، خلاقیت آنها بیشتر است و کارآفرین تر هستند.