سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعیده خلیل زاده بهروزیان –

چکیده:

محققین بر این باورند که صفت ناگویی هیجانی با نقص در همدلی کردن و میزان پایین هوش هیجانی رابطه دارد. هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین ناگویی هیجانی با همدلی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه تبریز با روش همبستگی است. به این منظور ۲۸۴ دانشجوی مقطع کارشناسی ۳ ۱۲ پسر و ۱۶۱ دختر) در رشته های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس دانشجویان پرسشنامه های ناگویی هیجانی تورنتو ۲۰ – TAS همدلی هیجانی متوازن BEES) هوش هیجانی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روشهای آمار توصیفی، ضرایب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ناگویی هیجانی با همدلی و هوش هیجانی همبستگی معنادار منفی وجود دارد، همچنین همدلی و هوش هیجانی پیش بینی کننده ناگویی هیجانی در دانشجویان هستند. این متغیرها ۰/۱۶ درصد از واریانس ناگویی هیجانی را تبیین میکنند.