مقاله رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدف در زندگی
مقاله سلامت عمومی
مقاله جانباز
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی منال
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: خانی آباد ژیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف و معنای زندگی از مهم ترین موضوعات دینی، مدیریتی، فلسفی و روانشناختی است. داشتن معنا و هدف در زندگی نشان دهنده سلامت روان است و باعث افزایش توانایی فرد در انجام کارها می شود.
هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه بین هدف در زندگی و سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی است.
روش کار: مطالعه حاضر بر اساس هدف، پژوهش نظری و بر اساس نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی (همبستگی) است که از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تا اواخر اردیبهشت ۱۳۹۱ انجام شد. جامعه آماری، شامل دو گروه جامعه ایثارگران (۱۵۴ نفر) و مردم عادی (۱۴۵ نفر) بود که از میان تمام ایثارگران در منطقه شهرستان گیلان غرب و سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه به صورت نمونه گیری آسان با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه هدف در زندگی کرامباف و ماهولیک (PILV) و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) Goldberg بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این پژوهش میانگین نمره هدف در زندگی ایثارگران (۸۱±۱۱٫۸۵) بالاتر از مردم عادی بود (۷۶±۸٫۴۵)، اما نمره سلامت عمومی مردم عادی (۴۷٫۴۷±۹٫۸۷) بالاتر از ایثارگران (۴۰٫۱۲±۷٫۵۷) نشان داده شد. نمره هدف در زندگی و سلامت عمومی دو گروه رابطه معنی داری مشاهده شد که این رابطه در مردم عادی بیشتر بوده است (p<0.001، r=0.61).
بحث: در این مطالعه وضعیت امید به زندگی و سلامت عمومی در ایثارگران بیشتر از مردم عادی است. وضعیت سلامت عمومی در هر دو گروه نسبت به نقطه برش بیشتر است و این لزوم توجه جدی سیاستگذاران جامعه را نسبت به ارتقای وضعیت سلامت عمومی افراد جامعه می طلبد.