مقاله رابطه نگرش های شرم مرتبط با اختلال های روانی با هیجان ابراز شده در اعضای خانواده افراد با اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه نگرش های شرم مرتبط با اختلال های روانی با هیجان ابراز شده در اعضای خانواده افراد با اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیجان ابراز شده
مقاله شرم
مقاله دوقطبی
مقاله اسکیزوفرنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شمس جمال
جناب آقای / سرکار خانم: زارع هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کرملو سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر شناسایی مولفه های نگرش های شرم درباره اختلال روانی در اعضای خانواده افراد با اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی و نقش آنها در پیش بینی هیجان ابراز شده بود. در این مطالعه، از ۸۵ نفر از اعضای خانواده مراجعه کنندگان بیمارستان امام حسین نمونه گیری انجام شد.
از همه شرکت کنندگان خواسته شد ابزارهای کارکرد خانواده و نگرش های شرم مرتبط با اختلال های روانی را تکمیل کنند. یافته ها نشان داد ۴۷ درصد از شرکت کنندگان نگرش های جامعه به اختلال های روانی را مثبت و ۳۵ درصد نیز نگرش های جامعه را به اختلال های روانی، منفی می دانند.
اعضای خانوده بیماران دوقطبی شرم بیرونی بیشتری را از سوی جامعه گزارش کردند و شرکت کنندگان مونث نمره بیشتری در شرم بیرونی از جانب خانواده دریافت کردند. بین هیجان ابراز شده با همه نگرش های شرم رابطه وجود داشت. نگرش های انعکاس شرم بر خانواده و شرم درونی به صورت معنی داری هیجان ابراز شده را پیش بینی کردند. شرم در ایجاد نگرش های منفی به اختلال های روانی نقش دارد و هیجان ابراز شده را پیش بینی می کند.