سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حسنوند عمو زاده – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،مدرس دانشگاه پیام نور پلدختر
فاطمه حسنوند عموزاده – کارشناس کلینیک طلوع مهر بهزیستی شهرستان دره شهر
معصومه حسنوند عموزاده – دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

دین و مذهب به مثابه عمیق ترین منبعی که تمام موجودیت انسان درآن پرورش یافته و تمام موارد از جمله وحد ت انسان به خداوند به آن وابسته است میتواند دررفع نیازهای بشر اورا یاری دهد تحقیقات نشان میدهند مذهبی بودن می تواند آثار بحرانهای شدید زندگی را تعدییل نماید هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای دینی بویژه نگرشهای مذهبی درپیش بینی افسردگی اضطراب و استرس می باشد پزوهش حاضر ازنوع همبستگی بوده و با توجه به تحقیقات قبلی کهدرارتباط با موضوع و مشابه با جامعه آماری صورت گرفته تعداد۳۵۰نفر ۱۹۰دختر و ۱۶۰پسر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دره شهر با میانگین سنی ۲۳/۶ و انحراف استاندارد سنی ۲/۱۷ درنیم سال دوم تحصیلی ۸۹-۸۸ به روشنمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه مقابله مذهبی پهلوانی و دولتشاهی ۱۳۸۴ پرسشنامه نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران ۱۳۷۸ و مقیاس اضطراب استرس و افسردگی dass لوی باند ۱۹۷۹ بودند