مقاله رابطه نیازهای بنیادی روانشناختی و سلامت روان جانبازان بیمارستان حضرت امیرالمومنین اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: رابطه نیازهای بنیادی روانشناختی و سلامت روان جانبازان بیمارستان حضرت امیرالمومنین اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازهای بنیادی روانشناختی
مقاله سلامت عمومی
مقاله جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت تنها نیروی مورد هدف است که دارای ابعاد جسمی و روانی است. از سوی دیگر ارضای نیازهای اساسی شرایط لازم برای رشد و بالندگی، انسجام یافتگی و بهزیستی روانشناختی را فراهم می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآیی مدل نیازهای بنیادی روانشناختی در پیش بینی سلامت عمومی جانبازان بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اصفهان بود.
مواد و روش ها: تعداد ۱۳۲ نفر از جانبازان بیمارستان امیرالمومنین اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های نیازهای بنیادی روانشناختی (Basic Needs Satisfaction) و سلامت عمومی (General Health Questioner) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از رگرسیون چند متغیره (گام به گام) استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی با سلامت عمومی جانبازان همبستگی مثبت دارد (P<0.001). هم چنین در بین نیازهای روانشناختی به ترتیب ارضای نیاز خودمختاری و ارضای نیاز شایستگی سلامت عمومی را به صورت مثبت پیش بینی می کند (P<0.001).
بحث: در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش، کارآیی ارضای نیازهای بنیادی در پیش بینی سلامت عمومی را تایید نمود.