مقاله رابطه نوع و حجم تامین مالی با عملکرد عملیاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۶۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: رابطه نوع و حجم تامین مالی با عملکرد عملیاتی
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامین مالی
مقاله عملکرد عملیاتی
مقاله نسبت Q توبین
مقاله ارزش افزوده بازار
مقاله ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نوری فرد یداله
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راهکار تامین مالی، یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیریت مالی شرکت ها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. برای سنجش میزان دستیابی به این هدف، شاخص های عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تامین مالی، انواع و حجم آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد Q توبین، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکت ها می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، چهار فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل ۶۲ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله ۱۳۸۸- ۱۳۸۴ انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون ها نشان می دهد که بین حجم تامین مالی و نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود دارد همچنین تامین مالی از طریق انتشار سهام، با نسبت Q توبین، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده رابطه معنادار دارند. از سوی دیگر تامین مالی از طریق بدهی و تامین مالی خارج از ترازنامه به ترتیب با ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین رابطه معنادار دارند.