سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محبوبه جعفری – دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
علی حسین استادزاد – کارشناس ارشد مهندسی انرژی و دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد دانشگاه

چکیده:

الگوریتم ژنتیک روشی تکاملی و زیستی برای بهینه سازی می باشد. در برآورد تابع های غیر خطی در اقتصاد سنجی می توان به روش هایی مانند هوک- جیوز، هوک جیوز شبه نیوتنی، روزنبراک شبه نیوتنی، دیفرانسیل تکاملی، RPS نام برد. در بین این روش ها دو روش آخر به دلیل ماهیت تصادفی در بین روش های بهینه سازی از محبوبت بیشتری برخوردارند. در این مطالعه به برآورد الگویی غیر خطی با استفاده از داده های ترکیبی به روش الگوریتم ژنتیک که روشی تصادفی است، پرداخته شده است. کاربرد این روش با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیر بخش های صنعت (بر اساس کدهای ISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره (۱۳۸۶-۱۳۸۰) می باشد. برای دست یابی به این هدف کانال های حجم صادرات، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار گرفته و تأثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانال ها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است.