مقاله رابطه ناهنجاری های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۴۷۰ تا ۴۷۹ منتشر شده است.
نام: رابطه ناهنجاری های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان شناسی
مقاله مال اکلوژن
مقاله خودپنداره
مقاله رضایت شخصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی بروجنی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: اثناعشری اصفهانی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نمای ظاهری صورت افراد می تواند در موفقیت و پیشرفت فرد در اجتماع بسیار مهم باشد. از طرفی مشکلات روانی- اجتماعی مربوط به ظاهر صورت تاثیر مهمی بر روی کیفیت زندگی هر فرد دارد.
هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه بین ناهنجاری های دندانی- فکی با عزت نفس و خودپنداره در دانشجویان شهر اصفهان در دو جنس بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی، ۱۵۹ نفر از دانشجویان شهر اصفهان (۸۴ نفر مرد و ۷۵ نفر زن) در گروه سنی ۲۵-۱۸ سال به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و بعد از پاسخگویی به دو پرسش نامه عزت نفس Rosenberg و خودپنداره دو برگی Rogers (الف: خود واقعی افراد، ب: خود ایده آل افراد)، از نظر وجود ناهنجاری فک و موارد دیگر مورد معاینه بالینی قرار گرفتند و اطلاعات مربوطه در دو گروه دارای ناهنجاری فک و بدون آن ثبت شد. آزمون t، آنالیز واریانس و آزمون همبستگی Pearson جهت بررسی نتایج مورد استفاده قرار گرفت (۰٫۰۵=a).
یافته ها: بین عزت نفس (۰٫۳۴۲=p value)، خودپنداره الف (۰٫۵۸۱=p value) و خودپنداره ب (۰٫۷۲۰=p value) در دو گروه رابطه ای وجود ندارد. بین نوع ناهنجاری در این جامعه با عزت نفس (۰٫۷۱=p value)، خودپنداره الف (۰٫۴۹=p value) و خودپنداره ب (۰٫۳۳۷=p value) هم رابطه ای وجود نداشت؛ همچنین بین جنسیت افراد با عزت نفس (۰٫۲۳۷=p value)، خودپنداره الف (۰٫۴۱۶=p value) و خودپنداره ب (۰٫۰۸۱=p value) رابطه ای وجود ندارد. البته بین عزت نفس و خودپنداره الف رابطه مستقیم وجود داشت (۰٫۳۱=r).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این پژوهش، وجود یا عدم ناهنجاری های دندانی- فکی رابطه ای با عزت نفس و خودپنداره دانشجویان ندارد.